Mērķi

Projekta mērķis ir attīstīt zinātnes cilvēkresursu kapacitāti fundamentālu un praktisku zinātnisku problēmu risināšanai Latvijā zemes dzīļu resursu, īpaši pazemes ūdeņu un ar tiem saistīto resursu pētījumos. Projekta īstenošanā tiks iesaistīti ģeoloģijas, ķīmijas, fizikas un vides zinātnes (lauku inženierzinātes) zinātnieki, ārzemju zinātnieks, jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistranti.
Projekta ietvaros tiks izveidota Baltijas artēziskā baseina Latvijas teritorijas hidroģeoloģisko modeļu sistēma. Balstoties uz modeļu sistēmu, tiks veikti kompleksi pazemes ūdeņu, kā vienotas sistēmas, kas atrodas nepārtrauktā mijiedarbībā ar atmosfēru un virszemes ūdeņiem, pētījumi. Projekta  rezultātā  tiks padziļinātas zināšanas par Latvijas pazemes ūdeņiem,  to veidošanos un apriti, kā arī  identificēti  iespējamie apdraudējumi  to kvalitātei un ilgtspējīgai  izmantošanai. Kādēļ jāpēta Pazemes ūdeņi ir svarīgākais dzeramā un rūpniecībā izmantojamā ūdens avots Latvijā. Tomēr nepārdomāta pazemes ūdeņu  ieguve var būtiski apdraudēt  to kvalitāti  ilgā  laika  termiņā. Savukārt, mainoties klimatiskajiem apstākļiem var notikt gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanās vai pazemināšanās, tādejādi radot pārmitrus apstākļus vai ūdens deficītu mežu un  lauksaimniecības zemēs.
Pazemes ūdeņu aprite notiek vienotas sistēmas ietvaros, kur dažādas daļas nepārtraukti, kaut arī lēnām, mijiedarbojas viena ar otru, atmosfēru un virszemes ūdeņiem. Projekta uzdevums  ir vienotā modeļu sistēmā apkopot mūsdienu zināšanas par pazemes ūdeņiem un tos ietekmējošie faktoriem, lai izprastu procesus, kas nosaka to veidošanos un apriti, kā arī  identificēt  iespējamos  riskus un potenciālās  iespējas  to  izmantošanai. Galvenās projekta aktivitātes
  • projekta  informācijas bāzes un modeļa sistēma  izveidošana, kā arī modeļa kalibrācija un bāzes aprēķinu veikšana 
  • ūdens aprites Baltijas artēziskajā baseinā visā Latvijas  teritorijā pētījumi
  • pazemes ūdeņu aprites evolūcijas pēcledus  laikmetā  rekonstruēšana
  • gruntsūdes aprites pētījumu paraugteritorijās,  lai  identificētu klimata mainības un cilvēka darbības  ietekmes
Rezultāti Projekta  ietvaros Eiropas Sociālā  fonda atbalstu saņems un projektā strādās pieredzējuši un  jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistanti. Pētnieki gatavos zinātniskās publikācijas un piedalīsies zinātniskajās konferencēs. Būtiski  ir  tas, ka dažādu  nozaru  speciālistu  kopīgs  darbs  ļaus  sasniegt  rezultātus, ko  nav  iespējams  gūt  strādājot  atsevišķi  vienas nozares  speciālistiem.  Projekts  veicinās  to,  ka  jaunie  zinātnieki  nevis  strādās  savā  šaurajā  specializācijā,  risinot specifiskas zinātniskas problēmas, bet darbosies starpnozaru komandā tādejādi realizējot liela mēroga, sabiedrībai un tautsaimniecībai nozīmīgus un pielietojamus pētījumus.