Projekta publikāciju saraksts

Projekta ietvaros sagatavotās publikācijas:

Autori

Nosaukums

Publicēts

Aktivitāte

P. Bethers , U. Bethers, J. Seņņikovs, A. Timuhins


On driving external hydrological models by Regional Climate Models

Publicēta. Climate change in Latvia and adapation to it. Red. Kļaviņš., M., Briede, A. LU Apgāds, 8-16.lp

2

D. Cepīte-Frišfelde , U. Bethers, J. Seņņikovs, A. Timuhins

Penalty function for identification of regions with similar climatic conditions

Publicēta. Climate change in Latvia and adapation to it. Red. Kļaviņš., M., Briede, A. LU Apgāds, 17-31 lp

2

J. Seņņikovs, A. Valainis, J. Virbulis, A. Piliksere, U. Bethers

A flood risk modelling of Riga accounting for the impact of climate change

Iesniegta publicēšanai Hydrological Processes

3

J. Virbulis, U. Bethers, T. Saks, J. Sennikovs, A. Timuhins

Hydrogeological model of the Baltic Artesian Basin

iesniegta publicēšanai Hydrogeology Journal

3

E. Pērkone, B. Raga, A. Dēliņa

Smilšaino nogulumu granulometriskā sastāva, filtrācijas koeficienta un mitruma sakarības

LU Raksti. Zemes un vides zinātnes. 767. sējums. Rīga, LU Apgāds, 104.-116. lpp.

4a

I. Retiķe

Baronu HES ūdenskrātuves ietekme uz gruntsūdeņu kvalitāti

LU Raksti. Zemes un vides zinātnes. 767. sējums. Rīga, LU Apgāds, 125.-135. lpp.

4a

A. Delina, A. Babre, K. Popovs, J. Sennikovs, B. Grinberga

Effects of karst processes on surface water and groundwater hydrology at Skaistkalne vicinity, Latvia

Hydrology research. In press.

4a

I. Retiķe, B. Raga, A. Babre


Pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva mainība kvartāra nogulumos

DU 53. zinātniskās konferences rakstu krājums. Iesniegts publicēšanai

4a

E. Pērkone, K. Popovs

Pamatiežu ūdens horizontu filtrācijas īpašību un litofaciālās zonalitātes sakarības

DU 53. zinātniskās konferences rakstu krājums. Iesniegts publicēšanai

4a

A. Babre, A. Dēliņa.

Ūdens infiltrēšānās apstākļu noteikšana aktīvās ūdens apmaiņas zonai Latvijā, izmantojot skābekļa izotopu sastāva analīzi

DU 53. zinātniskās konferences rakstu krājums. Iesniegts publicēšanai


4a

B. Raga, A. Kalvāns, A. Dēliņa

Pazemes ūdens sastāva evolūcija depresijas piltuves teritorijā Rīgas reģionā

Iesniegts publicēšanai LU Zemes zinātņu sērijas rakstiem nr. 763

4a

B. Raga, A. Kalvāns, A. Dēliņa Pamatjonu koncentrācijas izmaiņas pazemes ūdeņos, attīstoties depresijas piltuvei Rīgas apkārtnē Publicēts Latvijas Universitātes rakstos 785. sējumā. 4a

J.Teterovskis, A.Kalvāns

Vēsturisko datu par pamatjonu koncentrāciju Latvijas pazemes ūdeņos validācija

Iesniegts. RTU Zinātniskie raksti, sērija: 1.Materiālzinātne un lietišķā ķīmija

4a

T. Saks, A. Kalvāns, V.Zelčs

Subglacial bed deformation and glacial dynamics of the Apriķi glacial tongue, Western Latvia

Boreas, Vol. 41, pp. 124–140.

4b

T. Saks, A.Kalvāns, V.Zelčs

OSL dating evidence of Middle Weichselian age of shallow basin sediments in Western Latvia, Eastern Baltic

Quaternary Science Reviews. In press.

4b

V. Vircavs, V. Jansons, A. Veinbergs, K. Abramenko, Z. Dimanta, I. Anisimova, D. Lauva, A. Liepa

Modeling of groundwater table fluctuations in agricultural monitoring sites

http://www.springerlink.com/content/v7168800p8v45018/

The 9th International Hydrogeological Congress rakstu krājums. Iesniegts publicēšanai

4c

K.Abramenko

Water quality modeling in Berze river cathment

Pieņemta recenzēšanai Journal of Environmental Engineering and Landscape Managment

4c.

D. Lauva, I.Grīnfelde

The impact of climate change on the annual variation of the shallow groundwater levels in Latvia

Iesniegta publicēšanai

4.c

I. Vītola, V. Vircavs, K. Abramenko, D. Lauva, A.Veinbergs, Z. Dimanta

Nokrišņu un gaisa temperatūras ietekme uz gruntsūdens līmeņu sezonālajām svārstībām

Iesniegta publicēšanai LLU Raksti

4c

D. Lauva, I. Grīnfelde, A. Veinbergs

The annual variation of the shallow groundwater levels by diverse climate scenarios in Latvia

Akceptēta publicēšanai BALWOIS 2012 rakstu krājumam.

4c