Par projektu

Projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem”
Līguma Nr. 2009/0212/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/060
LU reģistrācijas Nr. ESS 2009/81
Projekta izpildes termiņš: 2009.gada decembris – 2012.gada decembris
Projekta kopējais finansējums: 1 370 400 LVL / 2 000 000 EUR Zinātniskais vadītājs: Dr. Phys. Uldis Bethers, e-mail: bethers (at) lanet.lv
Administratīvā vadītāja: Gunta Kalvāne, e-mail: gunta.kalvane (at) lu.lv, Vadošais pētnieks: Dr. Phys. Jānis Virbulis, e-mail: janis (at) modlab.lv Vadošais pētnieks: Dr. Geol. Aija Dēliņa, e-mail: aija.delina (at) lu.lv Projekta partnera Latvijas Lauksaimniecības Universitātes vadošais pētnieks, Valdis Vircavs, e-mail: valdis.vircavs (at) llu.lv Latvijas Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes speciālistu vadībā pētnieku grupa uzsāks darbu pie pētījumu projekta „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem”. Tas ir viens no 35 projektiem, kas saņems finansējumu Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”, un mērķis ir attīstīt zinātnes cilvēkresursu kapacitāti fundamentālu un praktisku zinātnisku problēmu risināšanai Latvijā zemes dzīļu resursu, īpaši pazemes ūdeņu un ar tiem saistīto resursu, pētījumos. Projekta izpētes objekts ir pazemes ūdeņi, kas ir nozīmīgs, intensīvi ekspluatēts Latvijas dabas resurss. Pazemes ūdeņi ir svarīgākais dzeramā un rūpniecībā izmantojamā ūdens avots Latvijā. Projekta ietvaros tiks pētīta pazemes ūdeņu aprite un ķīmiskais sastāvs visā Latvijas teritorijā, analizējot ūdens paraugus un izveidojot hidroģeoloģisko modeļu sistēmu. Pazemes ūdeņu kompleksai izpētei tiks izveidota starpnozaru darba grupa, kurā iesaistīsies ģeoloģijas, ķīmijas, fizikas un vides zinātnes zinātnieki, ārzemju zinātnieki, jaunie zinātnieki, doktoranti un maģistranti. „Dažādu nozaru speciālistu kopīgs darbs ļaus sasniegt rezultātus, ko nav iespējams gūt strādājot atsevišķi vienas nozares speciālistiem. Šis projekts veicinās to, ka jaunie zinātnieki nevis strādās savā šaurajā specializācijā, risinot specifiskas zinātniskas problēmas, bet darbosies starpnozaru komandā  tādejādi realizējot liela mēroga, sabiedrībai un tautsaimniecībai nozīmīgus un pielietojamus pētījumus” stāsta Andis Kalvāns, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes Iežu pētījumu laboratorijas vadītājs. Projektā tiks izveidota integrēta matemātisko modeļu sistēma jeb pazemes ūdeņu datorsimulācijas sistēma, kas aptvers visu Latvijas teritoriju. Šī modeļu sistēma pēc apjoma un sarežģītības būtiski pārsniegs visus iepriekšējos līdzīgos pētījumus Latvijā. To nav iespējams izdarīt, izmantojot komerciāli pieejamo modelēšanas programmatūru, tāpēc modeļu sistēma tiks būvēta izmantojot autentiskus, īpaši šim mērķim radītus, matemātiskās modelēšanas instrumentus. "Matemātiskā modelēšana ir viena no nozarēm, kur Latvijas zinātnieku eksportspēja un atpazīstamība starptautiskā mērogā nav apšaubāma. Projekta ietvaros šīs nozares kapacitāte tiks tālāk attīstīta multidiscpinārā sadarbībā ar hidroģeologiem, hidrologiem, vides zinātniekiem, tādējādi veicinot zinātnisko izcilību. Esam iecerējuši saglabāt pēctecību pētījumiem, kas iesākti Valsts pētījumu programmā KALME, un projicēt modelējamos procesus klimata mainības apstākļiem" skaidro Uldis Bethers, projekta zinātniskais vadītājs (Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāte). Latvijā un pasaulē ir ļoti maz pētīta iespējamo klimata izmaiņu ietekme uz pazemes ūdeņiem. Mainoties klimatiskajiem apstākļiem – nokrišņu daudzumam un gaisa temperatūrai – var notikt gruntsūdeņu līmeņa paaugstināšanās vai pazemināšanās, tādejādi radot pārmitrus apstākļus vai ūdens deficītu mežu un lauksaimniecības zemēs. Projekta ietvaros tiks pētīta klimata izmaiņu ietekme uz gruntsūdeņiem tādejādi novērtējot un prognozējot iespējamos klimata izmaiņu nestos draudus (vai iespējas) lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.