Ir pieejama Latvijas Universitātes 69.zinātniskās konferences apakšsekcijas „Baltijas artēziskā baseina pazemes ūdeņi” programma un tēžu krājums lejupielādei.

Baltijas Artēziskais Baseins ir ģeoloģiska struktūra, kas pilnībā aptver Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Kaļiņingradas apgabalu, kā arī nelielas teritorijas Krievijas un Baltkrievijas rietumos un Polijas ziemeļaustrumos. Šajā teritorijā pazemes ūdeņu aprite notiek vienotas sistēmas ietvaros.

Pirms gada Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti uzsāka projektu ar ambiciozo mērķi izveidot integrētu matemātisko modeļu sistēmu aptverot visu Baltijas artēziskā baseina teritoriju (sk. vairāk www.puma.lu.lv). Šajā sekcijā tiks ziņots par modeļus sistēmas uzbūvi, izmantotajiem modelēšanas rīkiem un tehniskajiem risinājumiem, izmantotajiem datu avotiem, pirmajiem modelēšanas rezultātiem un turpmāko pētījumu virzību, aptverot tādas zinātnes jomas kā hidroģeoloģija, struktūrģeoloģija, matemātiskā modelēšana, ķīmija, vides inženierzinātne un citas.

Ūdens ieguves apjomi, zemes lietojuma veids, pleistocēna ledāja gultnes apstākļi, evaporītu baseinu izplatība un ūdens avots devona laikmetā – tie ir tikai daži no faktoriem, kas nosaka ūdens apriti un sastāvu Baltijas artēziskajā baseinā mūsdienās. Tāpēc īpaši aicinājām pētniekus no visdažādākajām zinātnes nozarēm ziņot par sava darba rezultātiem, kas tiešā vai netiešā veidā skar dažādus pazemes ūdeņu jautājumus, piemēram, ūdens apriti Baltijas artēziskajā baseinā, ūdens horizontus un sprostslāņus veidojošo iežu veidošanās, izplatības un īpašību sadalījumu, pazemes ūdens ieguves dinamika un citi, šajā sekcijā. Tāpat aicinājām ziņot par dabas procesu modelēšanas un ar to saistītiem jautājumiem, piemēram, datu sagatavošanas un apstrādes metodēm, modelēšanas rīkiem vai rezultātu vizualizāciju.

Apakšsekcijas darbs tiks strukturēts sesijās atbilstoši tematiskajām līnijām:
1. Pazemes ūdeņu modelēšanas rīki un problēmas;
2. Pazemes ūdeņu apriti ietekmējošie faktori Baltijas artēziskajā faktorā
3. Baltijas artēziskā baseina pazemes ūdeņu plūsmas un sastāvs.

Stenda referātu sesija tiks organizēta pēc katras referātu sesijas. Stenda referāti konferences dalībnieku apskatei būs pieejami visas apakšsekcijas norises laikā.

Apakšsekcijā kopā tiks prezentēti 14 mutiskie un 11 stenda ziņojumi.

Ielādēt apakšsekcijas programmu (PDF)

Ielādēt tēžu krājumu PDF (56MB)

 

Dalīties