Aizritējusi LU 69. zinātniskās konferences apakšsekcija "Baltijas artēziskā baseina pazemes ūdeņi". Piedāvājam iepazīties ar konferences ziņojumiem.

Piedāvājam lejuplādēt apakšsekcijas tēžu krājumu (PDF 56MB).

Referātu prezentācijas ir iespējams ielādēt izvēloties interesējošā ziņojuma nosaukumu konferences darba plānā:

10:00 – 10:30 Aivars Spalviņš, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Vides modelēšanas centrs - Latvijas reģionālo hidroģeoloģisko modeļu īstenošanas vēsture Rīgas Tehniskajā universitātē (metodes un problēmas)

10:30-11:00 Jānis Prols, “SIA Geo Consultants” valdes loceklis - Ģeoloģiskās izpētes rezultāti Dobeles pazemes gāzes struktūrā

Sesija: Pazemes ūdeņu modelēšanas rīki un problēmas

11:15-11:35 Juris Seņņikovs - Baltijas artēziskā baseina matemātiskais modelis

11:35-11:55 Andrejs Timuhins, Juris Seņņikovs, Jānis Virbulis - Autokalibrācijas metožu pielietojums Baltijas artēziskā baseina modelim MOSYS V0

11:55-12:15 Aigars Valainis - Hidroloģiskais modelis un tā integrēšana pazemes ūdeņu aprites modelī

12:15-12:35 Artūrs Veinbergs Valdis Vircavs, Didzis Lauva - METUL pielietojums gruntsūdeņu režīma pētījumos LLU paraugteritorijās

Sesija: Pazemes ūdeņu apriti ietekmējošie faktori Baltijas artēziskajā baseinā

13:30-13:50 Tomas Saks, Andis Kalvāns, Juris Seņņikovs, Andrejs Timuhins, Aija Dēliņa - Kvartāra nogulumu ģeoloģiskās uzbūves atspoguļojuma algoritmizācija reģionālā hidroģeoloģiskā modelī

13:50-14:10 Eleonora Pērkone - Pamatiežu ūdens horizontu filtrācijas īpašības un mērogošanas problemātika

14:10-14:30 Pēteris Bethers, Andrejs Timuhins - Virszemes notece un gruntsūdeņu atjaunošanās Baltijas artēziskajā baseinā

14:30-14:50 Daiga Cepīte-Frišfelde, Uldis Bethers, Juris Seņņikovs - Latvijas temperatūras un nokrišņu režīmam līdzīgu reģionu identificēšana Eiropā un pasaulē

Sesija: Baltijas artēziskā baseina pazemes ūdeņu plūsmas un sastāvs

15:10-15:30 Andis Kalvāns, Aija Dēliņa, Inga Retiķe - Pārskats par pazemes ūdeņu ķīmisko sastāvu Latvijā

15:30-15:50 Alise Babre, Aija Dēliņa - Stabilo izotopu saturs pazemes ūdeņos Latvijā. Pirmie rezultāti

15:50-16:10 Ilva Aņisimova, Artūrs Veinbergs, Valdis Vircavs - Gruntsūdens līmeņu sezonālo izmaiņu raksturojums LLU paraugteritorijās

16:10-16:30 Baiba Raga, Miķelis Mazmačs - Pazemes ūdeņu atslodzes vietas Rīgas līcī

Stenda referāti

Aija Dēliņa, Alise Babre - Jauni dati par CFC un tritija koncentrāciju seklajospazemes ūdens horizontos Latvijā

Aija Dēliņa, Tomas Saks, Jānis Jātnieks, Konrāds Popovs - Baltijas artēziskā baseina ģeoloģiskā uzbūve hidroģeoloģiskajam modelim – pieejamo datu implementācija un problēmas

Andris Liepa, Zane Dimanta, Kaspars Abramenko, Ilva Aņisimova - Drenāžas ietekme uz gruntsūdens režīmu un kvalitāti

Didzis Lauva, Kaspars Abramenko, Artūrs Veinbergs, Valdis Vircavs - Gruntsūdens līmeņa un noteces modelēšanas rīku METUL un METQ attīstība

Inga Retiķe - Baronu HES ūdenskrātuves ietekme uz gruntsūdeņu kvalitāti

Jānis Jātnieks, Konrāds Popovs, Jānis Ukass, Jānis Karušs, Eleonora Pērkone, Baiba Raga, Alise Babre, Tomas Saks - Ģeotelpisko datu sagatavošana PUMa projekta ietvaros

Jānis Teterovskis,  Andis Kalvāns - Pārskats par vēsturiski izmantotajām analītiskajām metodēm pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva noteikšanai Latvijā

Jānis Ukass, Konrāds Popovs, Tomas Saks - Lūzumu raksturojums un izplatības likumsakarības Latvijas teritorijā

Konrāds Popovs, Tomas Saks, Jānis Ukass - Interpolācijas metožu piemērošana ģeoloģisko virsmu 3d interpretācijai Latvijas teritorijā

Dalīties