LU ĢZZF, FMF un LLU LIF realizētais projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem” ir noslēdzies.

Laika periodā no 2009.gada decembra līdz 2012.gada novembrim LU, ĢZZF un FMF sadarbībā ar LLU tika realizēts viens no 35 projektiem, kas saņēmis finansējumu ESF aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei”.  Projekta mērķis bija attīstīt zinātnes cilvēkresursu kapacitāti fundamentālu un praktisku zinātnisku problēmu risināšanai Latvijā zemes dzīļu resursu, īpaši pazemes ūdeņu un ar tiem saistīto resursu, pētījumos.  Projekta ietvaros tika izveidota starpnozaru pētnieku grupa, kur iesaistīti vairāk kā 30 ģeoloģijas, ķīmijas, fizikas un vides zinātnes zinātnieki, ārzemju zinātnieki no Igaunijas un Lietuvas. Projekta realizācijas gaitā ir radītas jaunas praktiskas un teorētiskas zināšanas par pazemes ūdeņiem kā tautsaimniecībai svarīgu dabas resursu. Projekta darbinieki elektroniskā formātā apkopojuši visu pieejamo ģeoloģiska un hidroģeoloģiska rakstura informāciju par Latvijas teritoriju. Sadarbībā ar Lietuvas un Igaunijas ģeologiem – datu bāze satur informācija arī par šīm teritorijām.Tādējādi LU, ĢZZF studentiem un citiem interesentiem ir pieejams Baltijā lielākais ģeoloģisko datu masīvs. Dati pieejami: www.puma.lu.lv/dati/  Projekta ietvaros ir izveidots Baltijas artēziskā baseina datormodelis, un modeļsistēma pazemes ūdeņu plūsmu izpētei. Izveidotā modeļu sistēma ietver ģeoloģiskos un hidroģeoloģiskos datus, modeļus un programmatūru, ka arī aprēķinu rezultātus. Izmantojot urbumu datus, ģeoloģisko virsmu kartes un citu informāciju ir izveidots trīsdimensionāls Baltijas Artēziskā Baseina ģeometriskais modelis, kura versijā V2 izdalīti 42 slāņi. Modeļu sistēma ir būvēta, izmantojot autentiskus, īpaši šim mērķim radītus, matemātiskās modelēšanas un datu apstrādes rīkus. Tāpat ir izveidota mobilo telefonu aplikācija (piemērota Android), kas ļauj iegūt jebkura Baltijas Artēziskā Baseina teritorijas punkta modelēto ģeoloģisko struktūru un pjezometrisko ūdens līmeni. Lejuplādēt aplikāciju var šeit: www.puma.lu.lv/aplikacija/ Projekta ietvaros ir veikti lauka darbi, ievācot pazemes ūdens paraugus, analizējot ķīmisko sastāvu (mikro un makro komponentes) un pazemes ūdeņu vecumu. Sadarbībā ar Tallinas Tehnoloģiju Universitāti veiktas stabilā skābekļa un ūdeņraža izotopu un CFC analīzes, kas sniedz jaunas zināšanas par  pazemes ūdeņu vecumu Latvijas teritorijā. Tāpat ir modelēta un rekonstruēta pazemes ūdens aprite zemledāja apstākļos, pētīta ķīmiskā sastāva evolūcija Baltijas Baseinā.Latvijas Lauksaimniecības Universitātes speciālisti veikuši praktiskus pētījumus LLU paraugteritorijās, lai analizētu un modelētu gruntsūdens līmeņu izmaiņas, lauksaimniecības noplūdes jeb piesārņojumu. Pilnveidoti gruntsūdens līmeņu un noteču modeļi METUL un METQ. Pētīta klimata mainības ietekme uz gruntsūdens līmeņa sezonālajām svārstībām, kas Latvijā līdz šim bijusi maz pētīta tematika. Kopumā projekta zinātnieki ir snieguši vairāk nekā 120 mutisko un stenda ziņojumu vietējās un starptautiskajās konferencēs, organizēta starptautiskā sekcija lielākajā pasaules ģeozinātņu kongresā EGU (vairāk informācijas www.puma.lu.lv/zinas/t/113/). Zinātniskie pētījumi rezultāti publicēti vairāk kā 30 zinātniskajās publikācijās (www.puma.lu.lv/publikacijas/), izstrādātas četras disertācijas un 16 maģistra un bakalaura darbi (www.puma.lu.lv/diplomdarbi/).

Projekta būtiskākie rezultāti publicēti rakstu krājumā Highlights of groundwater research in the Baltic Artesian Basin.

Izveidots LU, ĢZZF Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs, kas kopā ar LU, FMF, Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratoriju nodrošinās rezultātu pēctecību.

Sagatavoja:

Gunta Kalvāne

Projekta koordinatore

Gunta.kalvane (at) lu.lv

twitter.com

Dalīties